Dipòsit i defensa de la tesi

Contenido en el idioma por defecto

Segons acord del Comitè Executiu de l'Escola de doctorat de dia 8 de juny de 2022, per tal d'iniciar els tràmits de diposit de la tesi l'alumne haurà d’estar matriculat com a mínim un any en actiu dins el programa de doctorat (des de la data d'admissió) i haver superat al manco un control anual. 

Abans d'enviar la tesi doctoral per iniciar els tràmits del dipòsit, heu de comprovar que heu passat els controls anuals corresponents, confirmar la vostra permanència dins el programa de doctorat i que el títol que consta a l'expedient coincideix amb el de la tesi doctoral que presentau. També heu d’estar matriculat dins l’any acadèmic en curs.

Podeu comprovar l’estat del vostre doctorat (permanència i controls anuals) accedint a <https://postgrau.uib.es/> o per correu electrònic a l’adreça <doctorat@uib.es>.

El doctorand ha de fer el tràmit a través de la plataforma <https://postgrau.uib.es/>. Ha d'adjuntarha la tesi doctoral en format PDF juntament amb l'informe previ del/s director/s de tesi i a d'indicar:

 • Si la tesi és en format de monografia o per compendi d'articles,
 • El correu de contacte.
 • Si voleu fer el dipòsit definitiu /defensa per mitjans telemàtics.
 • Si es tracta d’una tesi per cotutela o doble titulació.
 • En el cas de que tingueu l'annex 4 firmats pels coautors dels artícles, els podeu adjuntar.

Podeu trobar:

Un cop fetes les comprovacions oportunes perquè tot sigui correcte i se segueixin els criteris de format de les tesis doctorals de la UIB, enviarem un correu electrònic a la comissió acadèmica del programa de doctorat (CAD) perquè, en un termini de cinc dies hàbils, ens enviïn una llista de cinc experts externs a la UIB que podran valorar la tesi doctoral.

L'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) elegeix dos dels experts, a qui envia la tesi perquè la valorin.

Els experts externs tenen quatre dies hàbils per respondre sobre l'acceptació o no de la petició. En cas que l'acceptin, tenen un termini de trenta dies naturals per emetre l'informe, que pot ser redactat en diferents idiomes de la Unió Europea.

Una vegada rebem els informes, els enviarem al coordinador i al secretari del programa de doctorat de què es tracti, als directors de tesi i al doctorand, tant si són positius com negatius.

Quan la tesi és definitiva, el doctorand ha de presentar la documentació amb signatures vàlides (originals manuscrites o electròniques validables):

De forma telemática y en formato de monografía

 • Solicitud de depósito firmada por el doctorando y directores de tesis
 • Tesis definitiva:
  • Se enviará por correo electrónico a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> un ejemplar de la tesis definitiva, completo y con firmas electrónicas válidas (DNI electrónico, certificado de persona física expedido por la FNMT o de empleado público o otros certificados electrónicos emitidos por entidades de certificación aceptadas por la Administración General del Estado).
  • También se enviará por correo electrónico a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> en formato PDF, un ejemplar de la tesis definitiva, completo y SIN firmas para el repositorio de la UIB. Desde el año 2014 es obligatorio que todas las tesis defendidas en la UIB sean archivadas en formato electrónico abierto en un repositorio institucional.
   En el caso de que NO quiera que su tesis doctoral sea publicada en el repositorio abierto, tendrá que presentar la instancia correspondiente.
 • Si le han sugerido cambios, debe presentar un informe detallado indicando punto por punto los cambios sugeridos por cada uno de los expertos, relacionando los cambios realizados e indicando en qué parte de la tesis se han incluido. En el caso de no realizar los cambios sugeridos, deberán relacionarse y justificarse adecuadamente. Este informe deberá ir firmado por el/la doctorando/a y sus directores/as.
 • El CV del GREC actualizado.
 • Información obligatoria: Con la plantilla siguiente deberá presentar los tres resúmenes de la tesis en un solo documento WORD.
 • Si quiere publicar su tesis en el TDX, que es opcional (más información), debera entregar:
  Dos copias del contrato TDX firmadas en todas las páginas.

De forma presencial y en formato de monografia

 • Solicitud de depósito firmada por el doctorando y directores de tesis
 • Tesis definitiva:
  • Se entregará un ejemplar impreso de la tesis definitiva, completa y con las firmas originales del doctorando/a, del tutor/a y de los directores/as en la Escuela de Doctorado
  • Se enviará por correo electrónico a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> el mismo ejemplar anterior, en formato PDF.
  • Se enviará por correo electrónico a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> en formato PDF, un ejemplar de la tesis definitiva, completo y SIN firmas.
 • Si le han sugerido cambios, debe presentar un informe detallado indicando punto por punto los cambios sugeridos por cada uno de los expertos, relacionando los cambios realizados e indicando en que parte de la tesis se han incluido. En el caso de no realizar los cambios sugeridos, deberán relacionarse y justificarse adecuadamente. Este informe deberá ir firmado por el/la doctorando/a y sus directores/as.
 • El CV del GREC actualizado.
 • Información obligatoria: Con la plantilla siguiente deberá presentar los tres resúmenes de la tesis en un solo documento WORD firmado por el doctorando.
 • Si quiere publicar su tesis en el TDX, que es opcional (más información), deberá entregar:
  Dos copias del contrato TDX firmadas en todas las páginas.

Toda la documentación que presente presencialmente, deberá también mandarla por correo electrónico a <tesisdoctorals.eduib@uib.es>

De forma telemática y en formato de compendio de artículos

 • Solicitud de depósito firmada por el doctorando y directores de tesis
 • Tesis definitiva:
  • Se enviará por correo electrónico a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> un ejemplar de la tesis definitiva, completo y con firmas electrónicas válidas (DNI electrónico, certificado de persona física expedido por la FNMT o de empleado público o otros certificados electrónicos emitidos por entidades de certificación aceptadas por la Administración General del Estado).
  • Se enviará por correo electrónico a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> en formato PDF, un ejemplar de la tesis definitiva, completo y SIN firmas.
  • También se enviará por correo electrónico a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> un ejemplar SIN firmas y SIN artículos para el repositorio de la UIB. Desde el año 2014 es obligatorio que todas las tesis defendidas en la UIB sean archivadas en formato electrónico abierto en un repositorio institucional. En el caso de las tesis doctorales por compendio de artículos, si desea que se publique en el repositorio abierto, NO puede incluir los artículos completos, sino que estos han de ser sustituidos por la referencia bibliográfica de los mismos, incluyendo tutores, título, revista, volumen, año, los enlaces electrónicos, urls, etc. de los mismos, que permitan que puedan ser buscados y consultados on-line accediendo a la web de las correspondientes revistas.
   En el caso de que NO quiera que su tesis doctoral sea publicada en el repositorio abierto, tendrá que presentar la instancia correspondiente.
 • Si no ha presentado anteriormente el "Compromiso custodia documentación Anexo 4" relacionado con el permiso de los co-autores de los artículos, tiene que presentar los correspondientes documentos, junto el documento adjunto a este correo electrónico: <tesisdoctorals.eduib@uib.es>.
 • Si le han sugerido cambios, debe presentar un informe detallado indicando punto por punto los cambios sugeridos por cada uno de los expertos, relacionando los cambios realizados e indicando en que parte de la tesis se han incluido. En el caso de no realizar los cambios sugeridos, deberán relacionarse y justificarse adecuadamente. Este informe deberá ir firmado por el/la doctorando/a y sus directores/as.
 • El CV del GREC actualizado.
 • Información obligatoria: Con la plantilla siguiente deberá presentar los tres resúmenes de la tesis en un solo documento WORD.
 • Si quiere publicar su tesis en el TDX, que es opcional (más información), deberá entregar:
  Dos copias del contrato TDX firmadas en todas las páginas.

De forma presencial y en formato de compendio de artículos

 • Solicitud de depósito sfirmada por el doctorando y directores de tesis
 • Tesis definitiva:
  • Se entregará un ejemplar impreso de la tesis definitiva, completa y con las firmas originales del doctorando/a, del tutor/a y de los directores/as en la Escuela de Doctorado
  • Se enviará por correo electrónico a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> el mismo ejemplar de la tesis definitiva, completa y con firmas en formato PDF.
  • Se enviará por correo electrónico a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> en formato PDF, un ejemplar de la tesis definitiva, completo y SIN firmas.
  • También se enviará por correo electrónico a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> un ejemplar SIN firmas y SIN artículos para el repositorio de la UIB. Desde el año 2014 es obligatorio que todas las tesis defendidas en la UIB sean archivadas en formato electrónico abierto en un repositorio institucional. En el caso de las tesis doctorales por compendio de artículos, si desea que se publique en el repositorio abierto, NO puede incluir los artículos completos, sino que estos han de ser sustituidos por la referencia bibliográfica de los mismos, incluyendo tutores, título, revista, volumen, año, los enlaces electrónicos, urls, etc. de los mismos, que permitan que puedan ser buscados y consultados on-line accediendo a la web de las correspondientes revistas.
   En el caso de que NO quiera que su tesis doctoral sea publicada en el repositorio abierto, tendrá que presentar la instancia correspondiente.
 • Si no ha presentado anteriormente el "Compromiso custodia documentación Anexo 4" relacionado con el permiso de los co-autores de los artículos, tiene que presentar los correspondientes documentos, junto el documento adjunto a este correo electrónico: <tesisdoctorals.eduib@uib.es>.
 • Si le han sugerido cambios, debe presentar un informe detallado indicando punto por punto los cambios sugeridos por cada uno de los expertos, relacionando los cambios realizados e indicando en que parte de la tesis se han incluido. En el caso de no realizar los cambios sugeridos, deberán relacionarse y justificarse adecuadamente. Este informe deberá ir firmado por el/la doctorando/a y sus directores/as.
 • El CV del GREC actualizado.
 • Información obligatoria: Con la plantilla siguiente deberá presentar los tres resúmenes de la tesis en un solo documento WORD.
 • Si quiere publicar su tesis en el TDX, que es opcional (més informació), deberá entregar:
  Dos copias del contrato TDX firmadas en todas las páginas.

Toda la documentación que presente presencialmente, deberá también mandarla por correo electrónico a <tesisdoctorals.eduib@uib.es>

 
Contenido en el idioma por defecto

Quan tenim tota aquesta documentació, l'enviarem a la CAD per a la seva aprovació.

A la CAD del vostre programa de doctorat els demanam una proposta de tribunal (president, secretari i vocal) en què cal indicar qui actuarà com a titular i qui com a suplent. A la vegada els demanam un currículum abreujat (CVA) de cada un d’ells.

Quan tenim l'acta amb l'aprovació del dipòsit i l’aprovació del tribunal per part de la CAD, ja ho podrem presentar a la següent reunió del comitè executiu de l'EDUIB per a la seva aprovació final.

A partir de l'aprovació per part de l'EDUIB, s'han de comptar els deu dies naturals de dipòsit que estableix la normativa. Després d'aquest termini, s’estableix un període de tres mesos per poder dur a terme l’acte de defensa de la tesi.

Perquè es pugui procedir a la defensa de la tesi, l'alumne ha d'efectuar prèviament la matrícula de continuació del curs corresponent i ha d'abonar la taxa de dret a examen prevista al decret de taxes.