Escuchar

Doctorado en Investigación Translacional en Salud Pública y Enfermedades de Alta Prevalencia (TISP): 2014-15


Rama de conocimiento Ciencias de la Salud
Coordinador de la titulación
BOE publicación
Servicios administrativos responsables
 • Escuela de Doctorado
Personal de contacto
Centro responsable Escuela de Doctorado

Descriptor de la titulación

Perfil de ingreso y criterios de admisión

El perfil d'ingrés recomanat és el de diplomats, llicenciats o graduats en àrees afins a la investigació traslacional en salut pública i malalties d'alta prevalença com a Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia, Biologia, Bioquímica o Química i hagin superat un mínim de 300 ECTS en el conjunt dels seus estudis.

Els titulats que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut (p.e. MIR)

La resta han d'haver superat, almenys, 60 ECTS de nivell de màster relacionats amb alguna de la principals línies de recerca del Doctorat.

Es requereix, com a mínim, un nivell d'anglès que permeti als estudiants la lectura de publicacions internacionals, l'escriptura d'articles internacionals, així com l'assistència i participació en congressos internacionals.

Activitades Formativas Especializadas y Transversales

Activitats primer semestre:

 • (T1) Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo I).
 • (T2) Tècniques de cerca bibliogràfica

Activitats segon semestre:

 • (T3) Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo II).
 • (T4) Ètica i integritat de la recerca científica.
 • (T5) Models de transferència tecnológica

Activitats per fer durant el primer o segon semestre:

 • (E1) Conferències impartits per experts en l'àmbit.
 • (M1) Assistència a cursos (seminaris, tutorials, escoles d'estiu,...) d'interès (a criteri de la comissió acadèmica del programa).
 • (E2) Curs de promotors tecnològics.
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores 30
Requisits Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix
Seminaris d'investigació.
Objectiu Activitat de formació específica consistent en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi. Els idiomes d'impartició seran Castellà, Català i Anglès, depenent de l'investigador convidat. Amb caràcter general, els doctorands hauran d'assistir a un mínim de 10 hores d'aquests seminaris. Els estudiants a temps complet hauran de realitzar-la a partir del primer any de la seva participació al programa. Els estudiants a temps parcial podran triar realitzar-la a partir del primer o segon any segons la seva disponibilitat
Nombre d'hores 10
Requisits  
Modalitat  
Temporalitat  
Any  
Procediment de control De cadascun dels seminaris el doctorand haurà de presentar un justificant d'assistència signat per l'organitzador on consti el títol, data i durada del seminari. De cadascun dels seminaris realitzats, el doctorand haurà de presentar al seu director de tesi un informe amb un resum crític de l'explicat i el possible impacte que podria tenir en el seu treball de recerca. El director o el tutor hauran de realitzar les avaluacions d'aquests treballs (Apte/No apte) i incorporar-les en el Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat El IUNICS i el Vicerectorat d'Investigació de la Universitat de les Illes Balears disposen de programes específics per al finançament del viatge i l'estada d'investigadors de reconegut prestigi relacionats amb les línies de recerca del programa. Així mateix, se sol·licitaran les ajudes dels programes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a professors convidats.
Participació activa en els seminaris que anualment organitza la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB).
Objectiu Activitat de formació específica per a alumnes inscrits al programa de doctorat organitzada per la RAMIB en la qual hauran de participar activament en els seminaris que anualment se celebren i el contingut dels quals determina la pròpia Real Acadèmia. El nombre d'hores de l'activitat inclou el temps de preparació de l'exposició i l'assistència a la resta de presentacions. Els estudiants a temps complet hauran de realitzar-la en el segon any de la seva participació al programa. Els estudiants a temps parcial podran triar realitzar-la el segon o tercer any segons la seva disponibilitat
Nombre d'hores 20
Requisits  
Modalitat  
Temporalitat  
Any  
Procediment de control De cadascun dels seminaris el doctorand haurà de presentar un justificant d'assistència signat per l'organitzador on consti el títol, data i durada del seminari. De cadascun dels seminaris realitzats, el doctorand haurà de presentar al seu director de tesi un informe amb un resum crític de l'explicat i el possible impacte que podria tenir en el seu treball de recerca. El director o el tutor hauran de realitzar les avaluacions d'aquests treballs (Apte/No apte) i incorporar-les en el Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat No escau
Preparació i presentació de comunicacions científiques
Objectiu Activitat de formació específica consistent en la formació per a la comunicació científica. L'activitat inclourà en la preparació, enviament del manuscrit, i l'exposició pública (en cas d'acceptació) d'un treball relacionat amb el tema de Tesi en congressos, conferències, reunions de treball (workshops) o tallers doctorals, nacionals o internacionals. Els estudiants a temps complet hauran de realitzar-la a partir del segon any de la seva participació al programa. Els estudiants a temps parcial a partir del tercer any de la seva participació al programa.
Nombre d'hores 15
Requisits  
Modalitat  
Temporalitat  
Any  
Procediment de control Es valorarà l'adquisició de les competències mitjançant avaluació de l'escriptura i presentació pública d'una comunicació científica en el context de l'activitat formativa. En el cas que aquesta comunicació sigui publicada o presentada en una revista, congrés o conferència nacional o internacional amb procés de revisió per parells, s'aportaran els justificants apropiats com a prova d'avaluació.
Mobilitat El IUNICS i el Vicerectorat d'Investigació de la Universitat de les Illes Balears disposen de programes específics per al finançament del viatge i l'estada d'investigadors de reconegut prestigi relacionats amb les línies de recerca del programa. Així mateix, se sol·licitaran les ajudes dels programes de mobilitat d'estudiants de doctorat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Mobilitat
Objectiu Idealment, tant l'activitat 1 (Cursos de formació transversal) com la 4 (Preparació i presentació de comunicacions científiques) permeten mobilitat de l'estudiant. Addicionalment, l'experimentació durant la tesi doctoral també pot estar subjecta a mobilitat. Un exemple estaria en la realització d'experiments en centres estrangers, en el marc dels projectes de recerca, que no poden realitzar-se en les instal·lacions dels grups de recerca de la Universitat de les Illes Balears.

Així, podem indicar tres tipologies d'actuacions formatives que idealment un estudiant hauria de realitzar:
 • Assistència a cursos d'especialització
 • Assistència a congressos científics
 • Estada de recerca en un altre laboratori
Per aquest motiu, La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat promourà la realització d'activitats de formació transversal (assistència a cursos d'especialització i/o congressos científics) en altres universitats/institucions en el marc de les actuacions de mobilitat, informant periòdicament de les mateixes quan tingui noció d'elles.

Queda sota el criteri de cada Director de Tesi la necessitat de realitzar estades de recerca en altres laboratoris.

Un dels aspectes crítics d'aquestes activitats és el finançament de les mateixes. En aquest sentit, la Universitat de les Illes Balears disposa de programes específics per al finançament del viatge, estada i inscripció en congressos i conferències dels doctorands, en cas d'acceptació del treball derivat. Addicionalment, els grups de recerca disposen de fons associats a projectes utilitzables per a aquesta fi. A més, la major part de les beques doctorals, tant nacionals com a internacionals, contemplen la possibilitat de desplaçament de l'alumne per realitzar tasques de recerca en altres centres. No obstant això, el programa de Doctorat no pot assegurar el finançament de les mateixes, la disponibilitat de mobilitat dels alumnes a temps parcial, ni la necessitat/oportunitat d'una determinada activitat per a la formació específica de cada alumne de doctorat. A més, les competències del doctorat poden complir-se sense la necessitat de realitzar activitats de mobilitat. Per aquests dos motius, l'activitat de mobilitat no serà d'obligat compliment per l'alumne de doctorat, encara que sí que serà considerada com altament recomanable, tant per als alumnes a temps complet com pels de temps parcial.
Nombre d'hores  
Requisits  
Modalitat  
Temporalitat  
Any  
Procediment de control De realitzar l'alumne alguna activitat de mobilitat, l'aprofitament de la mateixa serà avaluat pel Director de la Tesi, que haurà d'emetre un informe per escrit. L'activitat de mobilitat així com el resultat de l'avaluació de la mateixa quedarà reflectit en el Document d'Activitats del Doctorat.
Mobilitat Estan descrites en el detall de l'activitat formativa

 

Plan Tutorial

La dirección y el seguimiento de las actividades formativas del doctorando y de su tesis doctoral se ajustará a los " procedimientos para doctorados de la UIB (RD99/2011) ":

Composición de la Comisión Académica

Coordinador  Felix Grases Freixedas
Secretario   Jordi Oliver Oliver
Profesor   Jaime Sauleda Roig
Profesor   Antoni Aguiló Pons
Profesor   Jesús Andrés Garcia Sevilla

Objetivos generales

El programa de doctorat en recerca traslacional en salut pública i malalties d'alta prevalença jugarà un paper essencial en l'impuls de la formació contínua i la recerca en ciències de la salut en la Comunitat Autònoma dels Illes Balears a causa de l'absència d'estudis de Grau en medicina en la nostra comunitat i la desaparició del programa de doctorat en Ciències Mèdiques del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. Així mateix potenciarà el desenvolupament de les estructures existents en recerca en aquest àmbit.

Desenvolupar les estructures que permetin la formació de postgrau servirà d'instrument de motivació perquè els professionals s'impliquin en la formació de futurs facultatius o de la seva pròpia.

Igualment, actuarà com a motor per aglutinar professionals d'alt nivell, augmentar la seva formació de postgrau, oferir un al·licient addicional per fidelitzar-los i donar cabuda a totes les línies de recerca en ciències relacionades amb la salut de la CAIB.

D'altra banda, la creació d'aquest programa donarà la possibilitat als doctors de la xarxa sanitària que no són professors de la UIB de dirigir tesis doctorals i als quals ja formen part d'un departament, que tinguin l'opció de fer-ho a través del IUNICS.

Líneas de investigación

 1. Malalties renals, oncològiques i hematològiques
 2. Salut Pública, neurociències i salut mental
 3. Malalties cardiovasculars, respiratòries i nutrició

Procesos administrativos y otros datos de interés

Formulario para la presentación de sugerencias sobre el programa

Formulario de sugerencia o queja

 • http://edoctorat.uib.es/digitalAssets/292/292140_suggeriments_es.doc

Sistema de garantía de calidad

Comentarios y sugerencias

En la UIB queremos escuchar los comentarios y sugerencias que deseéis realizar para poder mejorar nuestros estudios y la información que proporcionamos sobre los mismos.
Si quereis ayudarnos a mejorar o tenéis algo que decir, lo podéis hacer a través del formulario de contacto sobre los estudios de doctorado en la UIB